Producent rollupów. Stojak reklamowy. Roll up super cena.


REGULAMIN STREFAREKLAMY.COM


1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i Administratorem Serwisu Strefa Reklamy jest:

Strefa Reklamy Marcin Skrzypczak
ul. Grunwaldzka 517c/23
62-064 Plewiska
NIP: 972-089-61-24
NIP UE: PL9720896124

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne pod numerem 5701.

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2. Serwis Strefa Reklamy dostępny jest pod adresem http://www.strefareklamy.com

1.3. Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) warunki reklamacji;
d) warunki przyjmowania plików do druku;
e) odpowiedzialność Strefy Reklamy;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z serwisu Strefa Reklamy (zwanego dalej jako „Strefa Reklamy”) oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2. Z serwisu mogą korzystać osoby posiadające konto w systemie Strefa Reklamy oraz klienci niezalogowani.

2.3. Aby utworzyć konto w systemie Strefa Reklamy należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Strefa Reklamy.

2.4. Konto danego klienta w systemie Strefa Reklamy może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5. Firma Strefa Reklamy zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6. Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie Strefa Reklamy można zmienić w zakładce moje konto / moje dane lub zgłaszając pisemną prośbę na adres info@strefareklamy.com.

3. Zamówienia

3.1. Zamówień mogą dokonywać klienci posiadający konto w systemie Strefa Reklamy oraz klienci niezalogowani. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji zlecenia przez pracownika Strefy Reklamy może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać / przesłać plik do zlecenia (poprzez FTP lub e-mail);
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przelew bankowy / Płatność z PayU”);

3.2. Terminy przyjmowania zleceń

Zamówienia w systemie Strefa Reklamy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.3. Warunki realizacji zamówienia

Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w systemie Strefa Reklamy będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu Strefa Reklamy będą ustalane indywidualnie z Klientem.

3.4. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Strefa Reklamy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5. Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności „gotówka za pobraniem” a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1. o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie „usługodawcy” zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.6. Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i niewznowione
- starsze niż 30 dni
będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1. Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie Strefa Reklamy, posiadający konto i zrealizowane zamówienie lub klient niezalogowany. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu Strefa Reklamy logując się na swoje konto i klikając na formularz reklamacyjny. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres info@strefareklamy.com.

4.2. Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się numerem faktury oraz numerem zamówienia, które chce zareklamować.

4.2.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności (powód reklamacji).

4.2.3. W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu Strefa Reklamy niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w formularzu oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.

4.2.4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5. Terminy zgłoszenia reklamacji

Reklamacje można złożyć do 2 dni kalendarzowych od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 14 dni licząc od momentu zgłoszenia. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu Strefa Reklamy logując się na swoje konto i klikając na formularz reklamacyjny.

4.3. Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Strefy Reklamy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Reklamacja wniesiona po upływie 3 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Strefy Reklamy na koszt Odbiorcy.

Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Strefa Reklamy. Reklamacje należy składać pisemnie w terminie 3 dni kalendarzowych.

4.4. Akceptacja plików odrzuconych (z błędami)

Akceptacja pliku z błędami, sprawdzonego przez Strefę Reklamy z wysłaną informacją do Odbiorcy o błędach, powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami i automatyczne przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1. Strefa Reklamy nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Strefa Reklamy może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2. Strefa Reklamy nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta (w szczególnych przypadkach może dokonać takiej korekty za ustaloną indywidualnie kwotę, która zostanie doliczona do faktury).

5.3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Strefa Reklamy NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4. Wszystkie dokonywane przez Strefę Reklamy korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5.5. Strefa Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6. Strefa Reklamy archiwizuje wybrane pliki graficzne. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń drogą mailową po 30 dniach mogą być usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1. Strefa Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Strefę Reklamy;
c) przycięcie materiałów – tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2mm, trymera wielkoformatowego do 1cm.
d) wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności PayU;
g) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +/- 5% ilości zamówionej przy zakupie.
h) reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich – te będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3. Regulaminu)

7. Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej WWW.STREFAERKLAMY.COM jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu Strefa Reklamy oraz treści w nim zawartych należą do firmy Strefa Reklamy Marcin Skrzypczak. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu Strefa Reklamy. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony WWW.STREFAERKLAMY.COM bez zgody właściciela jest zabronione.

Firma Strefa Reklamy zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonanych prac w celach informacyjnych (katalog, strona internetowa). W przypadku, jeżeli Państwo lub Państwa Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego logo lub projektu prosimy o pisemną informację na adres info@strefareklamy.com.